Diplómanám fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu

Frá árinu 2010 hefur verið í boði í stjórnmálafræðideild HÍ Diplómanám fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu, stór hluti námskeiða er í fjarnámi og mögulegt að ljúka Diplómanáminu í fjarnámi.

Ítarlegur bæklingur um námið: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/diploma_opinb_heilbr_2020-21.pdf
Námið er ætlað stjórnendum í heilbrigðisþjónustu sem hafa mannaforráð eða rekstrarábyrgð, svo og þeim er hafa áhuga á að hasla sér völl í slíkum störfum.Valin voru saman námskeið úr þremur deildum HÍ; stjórnmálafræðideild, hjúkrunarfræðideild og viðskiptadeild, í samráði við lykilaðila í ísl. heilbrigðisþjónustu.

Forkröfur eru BA, BEd eða BS próf í einhverri grein. Ekki eru tekin skólagjöld við HÍ, en nemendur greiða s.n. skráningargjald 75.000.- fyrir námsárið ef byrjað er að hausti, en 55.000.- fyrir vormisserið ef byrjað er um áramót.

Umsóknaeyðublað og leiðbeiningar um umsóknaferilinn: https://www.hi.is/umsokn_um_nam
Umsóknafrestur er 5. júní fyrir diplómanám (og BA nám deildarinnar).
Diplómanám er metið inn í meistaranám.

Fjarnám mögulegt: Öll námskeið ­stjórnmálafræðideildar í Diplómanáminu ­má ­taka ­í ­fjarnámi.­ Í­ námskeiðunum ­Rekstur ­og ­heilbrigðisþjónusta ­(skylda) ­og ­Vellíðan,­starfsumhverfi­ og ­forysta ­(bundið­ val) ­er ­ekki­ um­ eiginlega fjarkennslu ­að ­ræða, ­en ­v. ­þátttakenda ­utan ­af ­landi ­verða ­fyrirlestrarnir ­teknir ­upp­ og­ settir ­á­ vefinn,. Því ­er ­mögulegt ­að ­taka­ þau ­námskeið ­án­ þess ­að­ mæta ­í ­tíma, ­þó ­eindregið ­sé ­mælt­ með mætingu. ­Námskeiðin ­Stjórnun ­í­ heilbrigðisþjónustu ­og ­Forysta ­í­ heilbrigðisþjónustu ­(bæði í bundnu ­vali) ­eru­ kennd ­í ­lotum ­á ­vormisseri og til skiptis:­ Hálfur­ dagur ­1x ­í­ mánuði­ og ­þrír ­og ­hálfur­ dagur ­í­ maí. ­Þetta ­gerir­ mætingu ­auðveldari­ fyrir­ fólk ­utan ­af ­landi.­

Drög að stundaskrá haustmisseris 2021: stj._stjornmalafraedi_diploma_i_op.stj_.fyrir_stj._a_heilbrigdissvidi_20.pdf (hi.is)

Endilega hafðu samband við undirritaðar ef þú hefur frekari spurningar eða vilt ræða um þennan möguleika.

Með okkar bestu kveðjum,
Margrét S. Björnsdóttir, msb@hi.is símar 5254254 eða 8677817 og Elva Ellertsdóttir, elva@hi.is

AÐRAR NÁMSLÍNUR:
Hér má sjá yfirlit yfir hlekki á allar Diplóma-námslínur Stjórnmálafræðideildar
: Diplómanám við Stjórnmálafræðideild | Háskóli Íslands (hi.is). Sex námsleiðir: Opinber stjórnsýsla, alþjóðasamskipti, kynja- og jafnréttis.fr., fjölmiðla- og boðskiptafræði og nýtt Diplómanám í Norðurslóðafræðum

En auk þess eru hlekkir á bæklinga um hverja námsleið hér fyrir neðan og hér er hlekkur á drög að stundaskrám f næsta haustmisseri: Stundatöflur - Stjórnmálafræðideild | Háskóli Íslands (hi.is)

Umsóknafrestur er 5. júní fyrir diplómanám (og BA nám deildarinnar). Diplómanám er metið inn í meistaranám. Þrjár námsleiðanna eru mögulegar í fjarnámi.

  1. Opinber stjórnsýsla diplóma- og meistaranám, einnig í boði í fjarnámi:
    Stjórnmálafræðideild HÍ er leiðandi í námi og rannsóknum á sviði opinberrar stjórnsýslu. Vorið 2017 var gerð könnun meðal allra sem þá höfðu lokið náminu og töldu lang flestir að námið hefði nýst þeim vel, bæði í starfi og til starfsframa. Námið er skipulagt þannig að fólk geti tekið það samhliða starfi og þá á lengri tíma og fjölmargir gera það. Í náminu sitja reyndir stjórnendur hins opinbera af fjölda sviða, bæði ríkis og sveitarfélaga, ásamt fólki sem nýlega hefur lokið háskólanámi, og njóta hjá okkur leiðsagnar reyndra kennara og fagmanna. Sú blanda er einn styrkleika námsins.
    Nánari upplýsingar um námið má finna hér: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/opinber_stjornsysla_mpa_einblodungur_ap20.pdf og í Kennsluskrá HÍ
  2. Fjölmiðla- og boðskiptafræði diploma- og meistaranám í samstarfi Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Hægt að taka í fjarnámi. Sjá ítarlega lýsingu á náminu og einstökum námskeiðum bls. 1-10: https://www.hi.is/sites/default/files/bgk/baeklingur_fbf_blf.pdf Markmið háskólanna er að byggja upp öflugt rannsóknamiðað nám, ekki síst í ljós mikils og vaxandi mikilvægis og áhrifa fjölmiðla í lífi fólks og samfélaginu í heild. Nám af þessu tagi hefur notið vaxandi vinsælda víða erlendis og mikil gróska er í rannsóknum erlendis á þessu sviði. Áhersla er lögð á að skoða íslenska fjölmiðla og íslenskan veruleika ekki síst í samhengi við það sem gerist annars staðar.
  3. NÝTT: Norðurslóðafræði- diplómanám: Breytingar á umhverfi norðurslóða hafa skapað ný tækifæri á svæðinu en um leið nýjar áskoranir sem kalla á nýja og sérhæfða þekkingu. Í náminu öðlast nemendur þekkingu og færni í að greina aðstæður aðildarríkja Norðurskautsráðsins og annarra gerenda sem hafa sig frammi á svæðinu. Aðstæður í alþjóðasamskiptum kalla eftir auknum rannsóknum á Norðurslóðum. Nemendur hafa tækifæri til að auka þekkingu sína á þessu sviði og skapa sér sérþekkingu sem nýtist í frekara námi og störfum: https://www.hi.is/vidbotardiploma_i_nordurslodafraedum
  4. Alþjóðasamskipti, diploma- og meistaranám kennt á ensku: Stjórnmálafræðideild er eina íslenska háskóladeildin sem býður nám í alþjóðasamskiptum, en umfang alþjóðasamskipta af margvíslegu tagi og þátttaka Íslands í starfi alþjóðastofnana og -samtaka vex stöðugt og kallar á starfsfólk með þekkingu á því sviði. Námið mætir þörf fyrirtækja, samtaka og hins opinbera að þessu leyti og hefur á að skipa framúrskarandi kennurum. Nánari upplýsingar: why_study_international_affairs_einbl_ap20.pdf (hi.is) og lýsingar á einstökum námskeiðum á íslensku í Kennsluskrá HÍ.
  5. Smáríkjafræði, diplómanám-kennt á ensku.Aðeins hægt að byrja á haustin: Stjórnmálafræðideild HÍ er einnig leiðandi á sviði kennslu og rannsókna á þessu sviði. Í náminu er byggt á nýjustu rannsóknum á þessu sviði, m.a. fjallað um þau tækifæri sem smáríki í alþjóðasamfélaginu standa frammi fyrir og þá veikleika sem þau þurfa að styrkja. Sérstök áhersla er á að greina stöðu Norðurlandanna og annarra smáríkja í Evrópusambandinu. Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/why_study_small_states_studies_einbl_ap20.pdf Og hér: https://english.hi.is/small_states_studies
  6. Kynjafræði og Hagnýt jafnréttisfræði diplómanám, og kynjafræðin auk þess meistaranám. Hægt að taka að verulegu leyti í fjarnámi: Nám í kynjafræði og hagnýtri jafnréttisfræði við Stjórnmálafræðideild skapar fólki óteljandi starfsmöguleika. Fólk með jafnréttis- og kynjafræðimenntun starfar við kennslu- og fræðastörf, fjölmiðla- og upplýsingastörf, verkefna- og starfsmannastjórnun hjá hinu opinbera og hjá hagsmuna- og frjálsum félagasamtökum. Sameiginlegur bæklingur um námsleiðirnar: https://hi.is/kynjafraedi Lýsingar í kennsluskrá á einstökum námskeiðum meistaranáms í kynjafræði: https://bit.ly/2x8Sdun Lýsingar í kennsluskrá á einstökum námskeiðum diplómanáms í Hagnýtri jafnréttisfræði: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=100420_20206&kennsluar=2020


HEFST NÆST HAUSTIÐ 2021:
Meistara- og diplómanám í blaða- og fréttamennsku- Aðeins er hægt að byrja í meistaranámi í blaðamennsku á haustin: Hagnýtt og fræðilegt nám, þar sem áhersla er lögð á að kenna nemendum vinnubrögð og aðferðir sem blaða- og fréttamenn nota við vinnu sína og að laga efni að ólíkum tegundum miðla, prent-, vef-, mynd- og hljóðmiðla. Námið er boðið í samstarfi við Félags-, mann- og þjóðfræðideild HÍ. Nánari upplýsingar: https://www.hi.is/sites/default/files/bgk/baeklingur_fbf_blf.pdf bls. 11-19 og í kennsluskrá HÍ: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=100415_20206&kennsluar=2020


Ítarlegur Framhaldsnámsbæklingur sem var gefinn út fyrir veturinn 2019-20 með öllum námsleiðum Stjórnmálafræðideildar, lýsingar á einstökum námskeiðum, yfirliti yfir starfsemi og kennara deildarinnar. Nokkrar breytingar hafa orðið og eru ofangreindir bæklingar og hlekkir með réttum upplýsingum:
https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_2019-20.pdf