Úthlutunarreglur FOSL

 Úthlutunarreglur

Fjölskyldu og styrktarsjóður lækna

FOSL veitir félagsmönnum fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum, styður og eflir félagsmenn vegna endurhæfingar eftir veikindi auk þess að efla félagsmenn í forvörnum sem varða heilsufar og heilbrigði.

Réttur sjóðfélaga til úthlutunar úr sjóðnum er háður því að greitt hafi verið styrktarsjóðsframlag vegna sjóðfélaga í samtals  6 mánuði og þar af 3 mánuði samfellt áður en atvik, sem veitir rétt til styrks úr sjóðnum, átti sér stað. Sjóðstjórn getur vikið frá þessu skilyrði við sérstakar aðstæður sjóðfélaga.


Úthlutunarreglur

Sjóðsstjórn setur almennar úthlutunarreglur um styrkveitingar úr FOSL. Úthlutunarreglur skulu endurskoðaðar reglulega og eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti. Úthlutunarreglur FOSL skulu birtar á innri og ytri vef heimasíðu Læknafélags Íslands og reglulega kynntar sjóðfélögum.


Styrkir

 • Fæðingarstyrkur: læknir sem eignast barn, tekur barn til ættleiðingar eða í varanlegt fóstur getur sótt um fæðingarstyrk að fjárhæð kr. 450.000. Ef um fjölbura er að ræða hækkar fjárhæðin um 50% fyrir hvert barn. Eingöngu læknar sem starfa og fá greidd laun á Íslandi eiga rétt á að fá greiddan fæðingarstyrk úr sjóðnum.

 • Veikindastyrkur: nemur 80% af grunni inngreiðslna sjóðsfélaga í sjóðinn síðustu 12 mánuði áður en greiðslur féllu niður þó að hámarki kr. 1.200.000,- á mánuði í fjóra mánuði. Hvert samfellt greiðslutímabil er að jafnaði fjórir mánuðir á hverju 12 mánaða tímabili. Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 3 mánuði. Sjóðsfélagi sem er sjálfstætt starfandi hefur rétt til greiðslu veikindastyrks sem um launþega væri að ræða. Biðtími til veikindastyrks hjá sjálfstætt starfandi sjóðsfélaga vegna eigin veikinda skal vera að lágmarki 6 mánuðir.

 • Styrkur vegna langvarandi veikinda ættingja: Nú hefur læknir farið í launalaust leyfi vegna langvarandi veikinda ættingja og greiðir FOSL þá styrk sem nemur 80% af grunni inngreiðslna sjóðsfélaga í sjóðinn síðustu 12 mánuði áður en greiðslur féllu niður þó að hámarki kr. 1.200.000,- á mánuði í 3 mánuði. Hvert samfellt greiðslutímabil er að jafnaði 3 mánuðir á hverju 12 mánaða tímabili. Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 3 mánuði. Sjóðsfélagi sem er sjálfstætt starfandi hefur rétt til greiðslu veikindastyrks sem um launþega væri að ræða. Biðtími til veikindastyrks hjá sjálfstætt starfandi sjóðsfélaga vegna eigin veikinda skal vera að lágmarki 6 mánuðir.

 • Eingreiðslustyrkur: heimilt er að veita sjóðsfélaga að jafnaði einu sinni á ári styrk úr sjóðnum með eingreiðslu allt að kr. 1.000.000,- vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi. Með sama hætti er heimilt að veita sjóðsfélaga eingreiðslustyrk vegna verulegra sérstakra fjárútlát. Ef um launamissi er að ræða þarf sjóðsfélagi að sýna fram á tekjutap og að hann hafi tæmt veikindarétt sinn. Mögulegur hámarksstyrkur nemur þá 1.000.000 kr. Ef um veruleg sérstök fjárútlát sjóðsfélaga er að ræða s.s. vegna aðgerðar, sem ekki er greidd af sjúkratryggingum, en þó læknisfræðilega nauðsynleg, gleraugnakaupa, tannviðgerða eða sambærilegra útgjalda er heimilt að greiða helming af útgjöldunum, þó að hámarki 500.000 kr. Sjóðsfélagi sendir inn afrit af reikningi með umsókn sem þarf að vera að lágmarki kr. 300.000,-. Eingreiðslustyrk, hver sem ástæða hans er, má aldrei veita oftar en einu sinni á ári í þrjú ár samfellt.

 • Styrkur vegna sálfræðimeðferðar: greiddur er styrkur að hámarki kr.150.000,- á hverju 12 mánaða tímabili vegna sálfræðimeðferðar. Sjóðsfélagi sendir inn afrit af reikningi með umsókn sem þarf að vera að lágmarki kr. 150.000 kr.

 • Styrkur vegna tækjakaupa: greiddur er styrkur vegna tækjakaupa s.s. heyrnartækja. Greiddur er helmingur útlagðs kostnaðar þó að hámarki kr. 300.000,-. Reikningar vegna tækjakaupa þurfa að vera að lágmarki kr. 300.000,-.

 • Styrkur vegna glasafrjóvgunar: hámarksstyrkur vegna glasafrjóvgunar er kr. 500.000. Þegar félagsmaður hefur fengið hámarksgreiðslu kr. 500.000 vegna glasafrjóvgunar endurnýjast rétturinn ekki. Greiddur er einn styrkur vegna hverrar meðferðar.

 • Útfararstyrkur: greiddur er útfararstyrkur að hámarki kr. 750.000,- vegna fráfalls greiðandi sjóðsfélaga. Réttindi sjóðsfélaga haldast innan eins árs frá starfslokum. Sýna þarf fram á útfararkostnað þegar sótt er um styrkinn.

 • Endurhæfing á heilsustofnun: greiddur er styrkur að hámarki kr. 250.000,- á þriggja ára fresti vegna dvalar til endurhæfingar að læknisráði á Íslandi. Heimilt er þó að nýta styrkinn til endurhæfingar á viðurkenndri stofnun erlendis en umsókn um slíka endurhæfingu þarf ávallt að fara fyrir stjórn sjóðsins.

 • Styrkur vegna áfengis- og vímuefnameðferðar: Heimilt er að greiða styrk í allt að 3 mánuði vegna sjúkdóms sem stafar af ofneyslu áfengis eða vímuefna enda fái sjóðsfélagi ekki greidd laun frá launagreiðanda sínum meðan á meðferð stendur. Fjárhæð styrkjar er hin sama og styrkja skv. gr. 3.2 enda sé sýnt fram á að sjóðsfélagi sé ekki að njóta veikindalauna í meðferðinni.

 

Umsóknir og gögn

Umsóknir: Sækja þarf um styrki til sjóðsins á rafrænu formi á mínum síðum á vefsvæði Læknafélagsins www.lis.is
Umsóknir styrkja eru afgreiddar mánaðarlega. Umsóknum ásamt viðeigandi gögnum skal skila inn í síðasta lagi 20. dag mánaðar fyrir næstu úthlutun. Að jafnaði er greitt út 1. dag mánaðar eða næsta virka dag á eftir. Lokadagur til að sækja um og skila gögnum vegna umsókna sem miðast við almanaksár er til og með 10. desember.

Gögn:  Til að sjóðsfélagi geti fengið greitt úr sjóðnum þarf hann að skila inn eftirfarandi gögnum:

 • Fæðingastyrkur:
  • Fæðingarvottorð barns
 • Veikindastyrkur:
  • Læknisvottorð
  • Staðfesting frá vinnuveitanda um launaleysi.
  • Ef um er að ræða sjálfstætt starfandi sjóðsfélaga þarf að skila inn staðfestingu skattyfirvalda um að launagreiðslur hafi fallið niður og upplýsingar um veikindatryggingar viðkomandi.
  • Staðfesting á hjúskap eða sambúð ef sótt er um veikindastyrk vegna langvarandi veikinda maka/sambúðarmaka.
 • Eingreiðslustyrkur:
  • Vottorð frá lækni.
  • Staðfesting frá vinnuveitanda að sjóðsfélagi hafi fullnýtt veikindarétt sinn.
  • Kvittanir fyrir útgjöldum.
 • Ýmsir eingreiðslustyrkir:
  • Vottorð frá lækni um nauðsyn meðferðar (ef við á).
  • Kvittanir fyrir útgjöldum.
 • Útfararstyrkur:
  • Dánarvottorð.
  • Staðfest ljósrit af reikningi fyrir útför

Staðgreiðsla af styrkjum: Greiðslur úr FOSL eru almennt staðgreiðsluskyldir og er staðgreiðsla dregin af við afgreiðslu styrks. 

Fyrning umsókna: Réttur til greiðslna úr sjóðnum fyrnist sé ekki sótt um þær innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað eða tekjutap varð.

 

Úthlutunarreglur þessar gilda frá 1.3.2022