Úthlutunarreglur FOSL

 

Úthlutunarreglur Fjölskyldu- og styrktarsjóðs (FOSL)               1.1. 2017

1. Almenn réttindi sjóðfélaga:

1.1.   Í fæðingarorlofi.  Læknar sem fara í fæðingarorlof og velja að greiða félagsgjald til LÍ meðan á því stendur halda fullum réttindum.

1.2.   Í veikindum. Læknir sem hefur fullnýtt veikindarétt sinn hjá sjóðnum nýtur áfram annarra réttinda í sjóðnum í allt að eitt ár svo fremi að greitt er félagsgjald til LÍ.

 2. Umsóknir og reglur:

2.1.   Allir styrkir FOSL eru veittir samkvæmt umsókn sem skal vera  á tilteknum eyðublöðum sem aðgengileg eru á heimasíðu Læknafélagsins

2.2.   Eftirfarandi gildir um hverja tegund styrkja: 

 • Sækja þarf in fæðingarstyrk innan 12 mánaða frá fæðingu barns eða þeim tíma sem barn er ættleitt eða tekið í fóstur. Skila þarf inn fæðingarvottorði barns eða staðfestingu á ættleiðingu eða fóstri
 • Sækja skal um veikindastyrk eins fljótt og unnt er og að jafnaði eigi síðar en 12 mánuðum eftir upphaf veikinda. Skila þarf læknisvottorði sem og staðfestingu vinnuveitanda um fullnýtingu veikindaréttar. Sjálfstætt starfandi læknar þurfa að skila inn staðfestingu skattyfirvalda um að launagreiðslur hafi fallið niður og upplýsingum um veikindatryggingu.
 • Sækja þarf um útfararstyrk eigi síðar en sex mánuðum frá andláti sjóðfélaga eða fyrrum sjóðfélaga. Umsókn skal  fylgja dánarvottorð og staðfest ljósrit af reikningi fyrir útför. 
 • Sækja skal um  aðra styrki eins fljótt og unnt er og að jafnaði eigi síðar en 12 mánuðum eftir að styrkhæft atvik gerðist. Umsókn þurfa að fylgja kvittanir fyrir kostnaði meðferðar.

2.3.   Réttindi til styrkja skulu að jafnaði vera bundin því starfshlutfalli, sem læknir gegnir á þeim tíma sem umsókn kemur fram, nema sérstakar aðstæður mæli gegn þeirri niðurstöðu að mati sjóðstjórnar.

 3. Styrkir

3.1.   Fæðingarstyrkur: læknir sem eignast barn, tekur barn til ættleiðingar eða í varanlegt fóstur getur sótt um fæðingarstyrk að fjárhæð kr. 520.000. Ef foreldrar barns eru báðir læknar greiðist vegna hvers barns öðru foreldri fullur styrkur en hinu foreldrinu hálfur styrkur. Ef um fjölbura er að ræða hækkar fjárhæðin um 50% fyrir hvert barn. Eingöngu læknar sem starfa og fá greidd laun á Íslandi eiga rétt á að fá greiddan fæðingarstyrk úr sjóðnum. 

3.2.   Veikindastyrkur:  nemur 80% af grunni inngreiðslna sjóðfélaga í sjóðinn síðustu 12 mánuði áður en greiðslur féllu niður þó að hámarki kr. 1.200.000,- á mánuði í 3 mániði.  Hvert samfellt greiðslutímabil er að jafnaði 3 mánuðir á hverju 12 mánaða tímabili.  Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 3 mánuði. Sjóðfélagi sem er sjálfstætt starfandi hefur rétt til greiðslu veikindastyrks sem um launþega væri að ræða.  Biðtími til veikindastyrks hjá  sjálfstætt starfandi sjóðfélaga vegna eigin veikinda skal vera að lágmarki 6 mánuðir.

3.3.   Styrkur vegna langvarandi veikinda ættingja: Nú hefur læknir farið í launalaust leyfi vegna langvarandi veikinda ættingja og greiðir FOSL þá styrk sem nemur 80% af grunni inngreiðslna sjóðfélaga í sjóðinn síðustu 12 mánuði áður en greiðslur féllu niður þó að hámarki kr. 1.200.000,- á mánuði í 3 mánuði.  Hvert samfellt greiðslutímabil er að jafnaði 3 mánuðir á hverju 12 mánaða tímabili.  Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 3 mánuði. Sjóðfélagi sem er sjálfstætt starfandi hefur rétt til greiðslu veikindastyrks sem um launþega væri að ræða.  Biðtími til veikindastyrks hjá  sjálfstætt starfandi sjóðfélaga vegna eigin veikinda skal vera að lágmarki 6 mánuðir.

3.4.   Eingreiðslustyrkur: heimilt er að veita sjóðfélaga að jafnaði einu sinni á ári styrk úr sjóðnum með eingreiðslu allt að  kr. 1.000.000,- vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg sérstök fjárútlát sjóðfélaga. Sýna þarf fram á tekjutap eða reikninga. Reikningar þurfa að vera að lágmarki kr. 200.000,- Eingreiðslustyrk má þó aldrei veita oftar en einu sinni á ári í þrjú ár samfellt.

3.5.   Útfararstyrkur: greiddur er útfararstyrkur að hámarki kr. 750.000,- vegna fráfalls greiðandi sjóðfélaga. Réttindi sjóðsfélaga haldast innan 5 ára frá starfslokum. Sýna þarf fram á útfararkostnað þegar sótt er um styrkinn.

3.6.   Endurhæfing á heilsustofnun: greiddur er styrkur að hámarki kr. 250.000,- á þriggja ára fresti vegna dvalar til endurhæfingar að læknisráði á Íslandi. Heimilt er þó að nýta styrkinn til endurhæfingar á viðurkenndri stofnun erlendis en umsókn um slíka endurhæfingu þarf ávalt að fara fyrir stjórn sjóðsins. 

3.7.   Styrkur vegna áfengis- og vímuefnameðferðar: Heimilt er að greiða styrk í allt að 3 mánuði vegna sjúkdóms sem stafar af ofneyslu áfengis eða vímuefna enda fái sjóðfélagi ekki greidd laun frá launagreiðanda sínum meðan á meðferð stendur. Fjárhæð styrkjar er hin sama og styrkja skv. gr. 3.2 enda sé sýnt fram á að sjóðfélagi sé ekki að njóta veikindalauna í meðferðinni.  

 3.8.   Heilsueflingarstyrkur: Aðalfundur Læknafélags Íslands í október 2017 samþykkti ályktun sem heimilar stjórn Fjölskyldu- og styrktarsjóðs lækna að greiða sjóðsfélögum heilsueflingarstyrk úr FOSL ef peningalegar eignir sjóðsins eru hærri en sem nemur þrisvar sinnum árlegum rekstrargjöldum sjóðsins. Samkvæmt ályktuninni skal heilsueflingastyrkurinn til hvers sjóðsfélaga taka mið af  innborgunum af launum hans í sjóðinn árið á undan greiðslu styrksins. Heilsueflingastyrkur FOSL skal þó aldrei nema lægri fjárhæð en 5.000 kr.
Lægri greiðslur falla því niður.

 4. Fylgiskjöl umsókna: 

Fæðingastyrkur:

 • Fæðingarvottorð barns 

Veikindastyrkur:

 • Læknisvottorð
 • Staðfesting frá vinnuveitanda um launaleysi.
 • Ef um er að ræða sjálfstætt starfandi sjóðfélaga þarf að skila inn staðfestingu skattyfirvalda um að launagreiðslur hafi fallið niður og upplýsingar um veikindatryggingar viðkomandi.. 
 • Staðfesting á hjúskap eða sambúð ef sótt er um veikindastyrk vegna langvarandi veikinda maka/sambúðarmaka. 

Eingreiðslustyrkur:

 • Kvittanir fyrir útgjöldum 

Útfararstyrkur:

 • Dánarvottorð
 • Staðfest ljósrit af reikningi fyrir útför.