Lög

Lög Skurðlæknafélags Íslands

 

1. grein

Heiti félagsins

 

Félagið heitir Skurðlæknafélag Íslands. Félagssvæði þess er landið allt. Lögheimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

 

2. grein

Tilgangur og markmið

 

Tilgangur félagsins:

 1. Að gæta hagsmuna félagsmanna, m.a. með því að koma fram fyrir þeirra hönd við gerð kjarasamninga við íslenska ríkið og aðra atvinnurekendur.
 2. Að stuðla að samheldni og félagslegri og faglegri samvinnu félagsmanna og almennt meðal lækna.
 3. Að vinna að því, að starfsemi félagsmanna uppfylli kröfur um fagleg gæði og hagkvæmni þjónustunnar.

 

 3. grein

Félagsmenn, innganga

 

Félagar geta þeir orðið sem hlotið hafa sérfræðiviðurkenningu í sérgreinum skurðlækninga. Inntökubeiðni undirritaðri af þeim sem óskar að gerast félagsmaður skal komið til stjórnar félagsins til samþykktar. Komi upp vafi um hvort umsækjandi uppfyllir inntökuskilyrði skal stjórn félagsins skera úr um það. Uni umsækjandi ekki þeim úrskurði skal honum heimilt að leggja málið fyrir félagsfund sem þá sker endanlega úr um málið. Í inntökubeiðni skal koma fram að viðkomandi félagsmaður skuldbindi sig til að hlíta lögum og samþykktum félagsins í hvívetna og að hann feli félaginu umboð til kjarasamningsgerðar fyrir sína hönd.

 

 4. Grein

Stjórn félagsins

 

Stjórn félagsins skipa fimm félagsmenn: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Skulu þeir kosnir til tveggja ára í senn. Eigi má kjósa sömu einstaklinga í sömu embætti aðalstjórnar oftar en þrjú kjörtímabil í röð. 

 

 

 

 

 5. Grein

Verksvið stjórnar og nefndir

 

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar til félagsfunda. Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eigum félagsins. Stjórnin skal hafa vakandi auga á öllu því, er varðar lækna og störf þeirra og gæta hagsmuna þeirra. Hún kemur fram fyrir hönd félagsmanna, veitir umsagnir og miðlar upplýsingum til félagsmanna og annarra um það er varðar læknastéttina og hlutverk hennar. Stjórnin leysir úr ágreiningsmálum milli félagsmanna og varðandi félagsmenn. Fundir stjórnar eru lögmætir, þegar meirihluti er mættur á fundi.

Formaður félagsins boðar til stjórnarfunda og stjórnar þeim. Formanni er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. tveir stjórnarmenn eftir því. Formaður undirritar gerðarbækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum.

Ritari ber ábyrgð á því að gerðarbækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar. Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni. Heimilt er að hljóðrita fundi félagsins. Ritari heldur félagatal. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans.

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með fjárreiðum félagsins og bókfærslu eftir nánari ákvörðun stjórnarinnar.

 

Samninganefnd skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast kjarasamningsgerð fyrir hönd félagsins. Nefndin skal kjörin af félagsfundi og í henni skulu eiga sæti að lágmarki fimm félagsmenn. Formaður félagsins skal sitja í samninganefnd. Formaður samninganefndar er kjörinn á aðalfundi.

 

 6. Grein

Félagsgjöld

 

Félagsmenn greiða félagsgjald sem rennur í félagssjóð og er ætlað að standa straum af rekstri félagsins. Félagsgjald er ákveðið á aðalfundi. Félagsmaður sem skuldar félagsgjald fyrir eitt ár eða meira glatar öllum félagsréttindum þar til skuldin er að fullu greidd. Heiðursfélagar og félagsmenn, sem hættir eru læknisstörfum sakir aldurs eða sjúkdóms eru undanþegnir félagsgjöldum. Stjórn félagsins setur nánari reglur um innheimtu félagsgjalda.

 

 7. Grein

Kosningaréttur og kjörgengi

 

Fullgildir félagsmenn njóta kosningaréttar og kjörgengis í embætti félagsins. Stjórn félagsins sker úr um ágreining, sem upp kann að koma, nema á félagsfundi sé, þá skal málið lagt fyrir fundinn.

 

 8. Grein

Úrsagnir úr félaginu

 

Úrsögn úr félaginu getur því aðeins átt sér stað ef félagsmaður sé skuldlaus við félagið. Úrsögn skal vera skrifleg. Hún skal afhent formanni félagsins. Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til henni hefur verið formlega aflýst.

 

 9. Grein

Kjör heiðursfélaga

 

Stjórn félagsins getur valið heiðursfélaga úr hópi lækna, vísindamanna eða velunnara félagsins.

 

Val heiðursfélaga skal vera einróma ákvörðun stjórnar og skal tilkynna hana á aðalfundi.

 

 

10. Grein

Aðalfundur

 

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí ár hvert og fer hann með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Aðalfund skal boða með minnst hálfs mánaðar fyrirvara.

 

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

 

 1. Skýrsla stjórnar félagsins fyrir liðið starfsár.
 2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir liðið reikningsár með athugasemdum skoðunarmanna.
 3. Stjórnarkjör það ár sem það fer fram. Kjósa skal formann, varaformann, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda sérstaklega. Hlutkesti ræður, ef atkvæði eru jöfn.
 4. Kosnir eru tveir skoðunarmenn reikninga félagsins.
 5. Kosning formanns samninganefndar félagsins.
 6. Fjárhagsáætlun og ákvörðun árgjalds félagsmanna fyrir næsta ár.
 7. Lagabreytingar, ef fram koma tillögur um þær.
 8. Önnur mál, sem löglega eru borin fram.

 

Formaður eða staðgengill hans setur fund og tilnefnir fundarstjóra. Atkvæðagreiðsla fer eftir því sem fundarstjóri kveður á um. Skrifleg atkvæðagreiðsla skal fara fram, ef einhver fundarmanna krefst þess.

 

 

 

11. Grein

Félagsfundir

 

Félagsfundir skulu haldnir þegar stjórn félagsins álítur þess þörf eða þegar minnst 20 fullgildir félagsmenn óska þess við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni. Fundir skulu boðaðir með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara. Þegar um er að ræða vinnudeilur er heimilt að boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Fundum félagsins skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum. Komi upp ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði. Óski einstakur félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk. Heimilt er að boða fundi bréflega.

 

 

12. Grein

Fjármál

 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Tveir skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá. Skoðunarmenn eru kosnir á aðalfundi. Hlutverk þeirra er m.a. að hafa eftirlit með því að fjármunum félagsins sé varið til þeirra verkefna sem félagsfundur og/eða stjórn hafa ákveðið. Auk athugunar skoðunarmanna er stjórn félagsins skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs. Reikningar félagsins skulu liggja frammi, til skoðunar fyrir félagsmenn, sjö dögum fyrir aðalfund. Kjörnir skoðunarmenn, skulu rannsaka reikninga félagsins fyrir liðið ár.

 

 

13. Grein

Lagabreytingar

 

Lögum þessum verður ekki breytt nema á lögmætum aðalfundi, enda greiði 2/3 fundarmanna atkvæði með breytingunni. Tillögur að lagabreytingum þurfa að berast stjórn félagsins einum mánuði fyrir aðalfund og skulu þær kynntar í fundarboði aðalfundar. 

 

 

Þannig samþykkt á aðalfundi

Skurðlæknafélags Íslands

Reykjavík 23. mars 2018


Til baka