Lög FAL

Eftir breytingar sem samþykktar voru
á aðalfundi FAL 2019

Lög
Félags almennra lækna

I. KAFLI
Heiti félagsins, lögheimili, eðli og tilgangur.

1. gr.
Heiti félagsins, lögheimili og varnarþing.

Félagið heitir Félag almennra lækna, skammstafað FAL. Heiti félagsins á ensku er The Icelandic Association of Junior Doctors. Lögheimili þess og varnarþing er í Kópavogi.

FAL er aðili að Nordisk Råd for Yngre legere (NRYL), tekur virkan þátt í starfsemi þess og hefur bein samskipti við önnur félög ungra lækna á Norðurlöndum.

2. gr.
Eðli félagsins.

Félag almennra lækna er aðildarfélag Læknafélags Íslands (LÍ).

3. gr.
Tilgangur félagsins.

Tilgangur félagsins er:

  1. Að gæta hagsmuna félagsmanna í hvívetna.
  2. Að tryggja félagsmönnum almenn réttindi hvað varðar kjör, vinnufyrirkomulag og hvíld.
  3. Að auka þekkingu almennra lækna á réttinda- og kjaramálum þeirra.
  4. Að efla áhuga og þátttöku almennra lækna á öllu er lýtur að framþróun og stefnumótun í heilbrigðismálum.
  5. Að efla samvinnu, kynni og stéttarþroska íslenskra lækna.
  6. Að stuðla að bættri framhaldsmenntun almennra lækna.
  7. Að beita sér fyrir bættu heilsufari félagsmanna sem og allra landsmanna.

II. KAFLI
Félagsaðild

4. gr.
Félagsmenn.

Félagsmenn í FAL geta þeir orðið sem hafa tímabundið eða fullt lækningaleyfi á Íslandi.  

Læknafélag Íslands heldur utan um félagatal FAL.

5. gr.
Kosningaréttur og kjörgengi.

Fullgildir félagar FAL með kosningarétt og kjörgengi í embætti félagsins eru þeir læknar sem eru félagsmenn skv. 4. gr. og greiða árgjald til þess. Stjórn FAL eða félagsfundur sker úr um ágreining sem upp kann að koma um þetta atriði.

6. gr.
Úrsögn.

Úrsögn skal vera skrifleg og send stjórn félagsins með minnst 1 mánaðar fyrirvara. Ef FAL á í deilu við ríki, sveitarfélög eða aðra vinnuveitendur, getur enginn félagi leyst sig undan þeim skyldum, sem félagið leggur þeim á herðar.

7. gr.
Brottvísun.

Stjórn FAL getur vísað félagsmanni úr félaginu fyrir alvarlega vanrækslu skyldustarfa, velsæmisbrot, brot á siðareglum lækna eða fyrir ítrekuð minni brot. Úrskurði stjórnarinnar um brottvikningu skal taka fyrir á næsta reglulega fundi félagsins til staðfestingar eða synjunar.

III. KAFLI
Aðalfundur, aukaaðalfundur og félagsfundir

8. gr.
Aðalfundur og aukaaðalfundur.

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum FAL. Aðalfund skal halda ár hvert á tímabilinu mars - júní. Stjórn félagsins eða fjórðungur félagsmanna geta boðað til aukaaðalfundar ef þeir telja brýna nauðsyn bera til.

Aðalfund skal boða tryggilega, t.d. með rafrænum hætti og á heimasíðu LÍ með minnst 2ja vikna fyrirvara.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Í fundarboði skal getið dagskrár og tillögu stjórnar um helming aðal- og varafulltrúa FAL á komandi aðalfund LÍ.

Allir félagsmenn FAL eiga rétt á að sitja aðalfund og aukaaðalfund með málfrelsi, tillögurétti og atkvæðisrétti enda séu þeir skuldlausir við félagið miðað við síðustu áramót.

Formaður FAL setur aðalfund og tilnefnir fundarstjóra. Atkvæðagreiðsla fer eftir því sem fundarstjóri kveður á um. Þó skal skrifleg atkvæðagreiðsla fara fram ef einhver fundarmanna óskar eftir því.

9. gr.
Verkefni aðalfundar.

Á aðalfundi FAL skulu tekin fyrir eftirfarandi mál og ræður fundarstjóri í samráði við formann og fundarritara í hvaða röð er fjallað um einstaka liði:

a)      Skýrsla stjórnar FAL fyrir liðið starfsár.

b)      Endurskoðaðir reikningar FAL fyrir liðið reikningsár með athugasemdum skoðunarmanna.

c)      Stjórnarkjör. Hlutkesti ræður ef atkvæði eru jöfn.

d)     Kosning helmings aðal- og varafulltrúa á komandi aðalfund LÍ. Heimilt er að tilnefna aðra fulltrúa á þessum fundi en fram koma í tillögu stjórnar. Séu fleiri tilnefndir en kjósa skal ræður afl atkvæða.

e)      Kosning annars tveggja fulltrúa FAL í stjórn LÍ.

f)       Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og eins varamanns.

g)      Ákvörðun árgjalds félagsmanna fyrir næsta starfsár og fjárhagsáætlun.

h)      Lagabreytingatillögur, ef borist hafa og tillögur til ályktana.

i)        Önnur mál.

10. gr.
Félagsfundir.

Stjórn FAL boðar til almennra félagsfunda eftir því sem þurfa þykir og að jafnaði eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Fundir skulu haldnir samkvæmt ákvörðun stjórnar, fundarályktunum eða þegar minnst 20 félagsmenn óska þess. Við það skal miðað að reglulegir fundir séu boðaðir með viku fyrirvara en ef þörf krefur má boða þá með skemmri fyrirvara.

Í fundarboði skal geta dagskrár. Formaður tilnefnir fundarstjóra. Bóka skal í fundargerðarbók það helsta sem gerist á fundum félagsins, einkum fundarsamþykktir.

IV. KAFLI
Stjórn FAL, nefndir skipan og kjör fulltrúa á aðalfund Læknafélag Íslands

11. gr.
Stjórn FAL.

Stjórn FAL skipa 9 manns: Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, fulltrúi FAL í stjórn LÍ og fjórir meðstjórnendur.

Skal hver þeirra kosinn til tveggja ára í senn. Við það skal miðað að sami einstaklingur sé ekki lengur en 6 ár í sama embætti.

Nú segir formaður af sér áður en kjörtímabili hans lýkur og tekur þá varaformaður við. Segi annar stjórnarmaður af sér tilnefnir stjórn FAL stjórnarmann í hans stað úr hópi félagsmanna fram að næsta aðalfundi.

Tillögur um kjör stjórnarmanna skal senda stjórn FAL eigi síðar en viku fyrir aðalfund. Stjórn gætir þess að ekki sé gerð tillaga um færri menn en kjósa á, en sérhver félagsmaður hefur tillögurétt. Þeir einir eru kjörgengir á aðalfundi sem tillaga hefur verið gerð um með þessum hætti.

Stjórn FAL getur ákveðið að stjórnarkjör og kjör fulltrúa félagsins í stjórn LÍ skuli fara fram með rafrænum hætti. Við framkvæmd slíkra stjórnarkosninga skal hafa mið af ákvæðum laga LÍ um rafrænt kjör formanns félagsins.

12. gr.
Verksvið stjórnar og nefndir.

Stjórn FAL fer með málefni félagsins á milli aðalfunda. Stjórnin er ábyrg gagnvart aðalfundi.

Stjórnin skal hafa vakandi auga á öllu því er varðar hagsmuni félagsmanna. Hún kemur fram fyrir hönd félagsmanna, veitir umsagnir og miðlar upplýsingum til þeirra og annarra um það er þá varðar.

Stjórnin leysir úr ágreiningsmálum milli félagsmanna og varðandi þá. Stjórnin getur vísað ágreiningsmálum til siðanefndar LÍ.

Fundir stjórnar FAL eru lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna er mætturEf atkvæði falla jöfn í atkvæðagreiðslu stjórnar FAL skal atkvæði formanns ráða.

Rita skal fundargerðir funda stjórnar og nefnda FAL. Fundargerðir stjórnar skal birta á svæði FAL á innri vef heimasíðu LÍ.

Erlend samskipti FAL skulu vera á hendi formanns félagsins nema annað sé ákveðið á aðalfundi. Við það skal miðað að formaður FAL sæki árlega fundi NRYL. Formaður ber ábyrgð á að varðveita öll skjöl sem tengjast erlendu samskiptum þessum og koma upplýsingum, sem þannig berast, á framfæri við alla félagsmenn.

Stjórn FAL skipar nefndir félagsins eftir þörfum en við það skal miðað að á hverjum tíma séu a.m.k. starfandi fastanefndir félagsins skv. 14. gr. Þegar nefndir fjalla um hagsmuni ákveðins hóps almennra lækna skal þess jafnan gætt að fulltrúi viðkomandi hóps starfi með nefndinni.

Nefndir FAL skila greinargerð um störf sín til stjórnar eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.

13. gr.
Skipun og kjör fulltrúa FAL á aðalfund Læknafélags Íslands

Helmingur aðal- og varafulltrúa FAL á aðalfund LÍ skal kosinn á aðalfundi félagsins, sbr. 9. gr. og standi fala fulltrúa á oddatölu skal oddamaður kosinn á aðalfundi. Stjórn FAL skipar síðan þá aðal- og varafulltrúa sem á vantar til að fullum fulltrúafjölda félagsins á aðalfund LÍ sé náð eigi síðar en 4 vikum fyrir aðalfund LÍ.

Við val á fulltrúum FAL á aðalfundi LÍ skal þess gætt að þeir endurspegli eins og kostur er vinnustaði og búsetu félagsmanna.

Við val í trúnaðarstörf innan og á vegum FAL og í starfi þess skal þess gætt að kynjahlutfall sé sem jafnast.

14. gr.
Fastanefndir FAL.

Hagsmunanefnd. Nefndina skipa a.m.k 4 læknar úr FAL. Tveir nefndarmenn eiga sæti í samninganefnd Læknafélags Íslands. Nefndin skal standa vörð um réttindi og kjör félagsmanna ásamt því að stuðla að hagsmunafræðslu til félagsmanna. Nefndin skal vinna sérstaklega að málum lækna í sérnámsgrunni og skal að jafnaði einn nefndarmanna vera sérlegur fulltrúi þeirra og sitja í nefnd um lækna í sérnámsgrunni.

Fræðslunefnd. Nefndina skipa a.m.k. 3 læknar úr FAL. Hún skal vinna að fræðslustarfsemi félagsmanna. Nefndarmenn eru fulltrúar FAL í undirbúningsnefnd Læknadaga. Einn nefndarmanna situr í Fræðslustofnun lækna. Þá skal nefndin hafa yfirumsjón með fræðslu á heimasíðu félagsins og skal vinna að auknum umsvifum hennar og hvetja til notkunar meðal félagsmanna. Nefndin skal halda fræðslufundi um ýmis sérmálefni sem tengjast læknum.

Skemmtinefnd. Nefndina skipa a.m.k. 3 læknar úr hópi félagsmanna. Nefndin skal leitast við að halda uppi félagslífi félagsmanna og efla samstöðu innan hópsins. Nefndin kemur að skipulagningu allra þeirra viðburða sem FAL stendur fyrir í samstarfi við aðrar nefndir. Nefndin skal sjá um að auglýsa viðburði félagsins á áberandi hátt.

 V. KAFLI
Reikningsár og endurskoðun

15. gr.
Reikningsár og endurskoðun.

Reikningsár FAL er almanaksárið.

Kjörnir skoðunarmenn skulu rannsaka reikninga FAL fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá.

Fyrir 1. mars ár hvert skal gjaldkeri hafa lokið við samning reiknings fyrir liðið reikningsár með aðstoð löggilts endurskoðanda ef hann telur þörf á því.

Skoðunarmenn skulu gera stjórninni grein fyrir skoðun sinni og athugasemdum innan þriggja vikna.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði

16. gr.
Lagabreytingar.

Lögum þessum verður ekki breytt nema á lögmætum aðalfundi, enda greiði 2/3 fundarmanna atkvæði með breytingunni.

Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn FAL a.m.k. fjórum vikum fyrir aðalfund.

Tillögur til lagabreytinga skal kynna í fundarboði aðalfundar.

Nú kemur fram tillaga um það að FAL skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytinga, sbr. þessa grein. Á þeim fundi skal þá jafnframt tekin ákvörðun um hvernig farið skuli með eignir og skuldir félagsins.

 

 


Til baka